Kế hoạch giảng dạy các môn chung HK2 năm học 2015-2016 - 24/11/2015
THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ LỚP HỌC PHẦN HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015-2016 - 30/07/2015
Thông báo v/v đăng ký lớp môn học học II năm học 2014 - 2015 - 04/11/2014
Thông báo v/v đăng ký lớp môn học học kỳ I năm học 2014-2015 dành cho QH.2014 - 19/08/2014
Thông báo v/v hủy và tổ chức chính thức lớp môn học HK II 2013-2014 - 05/12/2013
Thông báo v/v đăng ký lớp môn học học kỳ II năm học 2013-2014 - 21/11/2013
Đăng ký học các môn chung, các môn Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng học kỳ I năm học 2013-2014 - 15/08/2013
Thời khóa biểu HKI năm học 2013-2014, cập nhật ngày (14/08/2013) - 14/08/2013
Thời khóa biểu các môn chung học kỳ I và II năm học 2013-2014 - 27/06/2013
đăng ký học các môn chung và các môn Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2012-2013 - 28/12/2012
Lịch sử dụng HTLT (TKB) học kỳ II (2012 -2013) cập nhật ngày 15/11/2012 - 12/11/2012
Danh sách lớp môn học Học kỳ I năm học - 13/09/2012
Danh sách lớp môn học ngoại ngữ tiếng Anh A1 - 13/09/2012
Thời khóa biểu học kì I năm học 2012-2013, cập ngày từ ngày 31/08/2012 - 02/09/2012
Đăng ký học các môn chung và các môn Giáo dục thể chất học kỳ I năm học 2012-2013 cho sinh viên khóa QH.2009.F.1, QH.2010.F.1, QH.2011.F.1 - 14/08/2012
TKB dự kiến học Giáo dục thể chất học kỳ I năm học 2012 – 2013 - 14/08/2012
Thời khóa biểu các lớp môn học Thực hành tiếng HK I năm học 2012-2013 (cập nhật tháng 8_2012) - 06/08/2012
Thời khóa biểu môn chung năm học 2012-2013 - 26/04/2012
Phòng thi và di chuyển phục vụ kỳ thi HK 1 năm học 2011-2012 (07.12.2911) - 12/12/2011
Thời khóa biểu HK II năm học 2011-2012 (từ ngày 07/02/2012) - 12/12/2011

Các tin cập nhật ngày: