Trung tâm nghiên cứu giáo dục ngoại ngữ & đảm bảo chất lượng – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trung tâm nghiên cứu giáo dục ngoại ngữ & đảm bảo chất lượng

Đơn vị Trung tâm Nghiên cứu giáo dục Ngoại ngữ và Đảm bảo chất lượng
Địa chỉ 402A, 402B, 403, 404 nhà A1 – Đại học Ngoại ngữ
Số điện thoại 04-66808961
Giám đốc Phó giám đốc
Nguyễn Thị Minh Tâm

Điện thoại: 04-66808961

Email: tamntm1982@vnu.edu.vn

Lê Thị Huyền Trang

Điện thoại: 04-66808961

Email : huyentrang.le@gmail.com

CHỨC NĂNG

 • Trung tâm Nghiên cứu giáo dục ngoại ngữ và Đảm bảo chất lượng có chức năng nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu giáo dục ngoại ngữ và công tác đảm bảo chất lượng, tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng và xây dựng văn hoá chất lượng tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

NHIỆM VỤ

 • Nghiên cứu và xây dựng hệ thống lý luận, phương pháp giảng dạy trong giáo dục, đặc biệt là giáo dục ngoại ngữ, với trọng tâm là các ngoại ngữ được dạy trong Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội và các trường phổ thông ở Việt Nam.
 • Tổ chức và tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu, các dự án khoa học công nghệ về một số lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ chính như triết lý giảng dạy ngoại ngữ, chuẩn năng lực ngoại ngữ, lý luận và thực tiễn xây dựng các chương trình đào tạo ngoại ngữ, học liệu, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ. Triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu, các kinh nghiệm dạy – học ngoại ngữ trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ.
 • Làm đầu mối tổ chức thực hiện và điều phối công tác thông tin khoa học, các hội thảo khoa học về những nghiên cứu của Trung tâm, của các cơ quan giáo dục ngoại ngữ trong và ngoài nước. Làm đầu mối lưu trữ các kết quả nghiên cứu về những lĩnh vực mà Trung tâm đảm nhận.
 • Làm đầu mối xây dựng cơ sở dữ liệu về đảm bảo chất lượng tại cơ sở, phối hợp với các phòng chức năng tổ chức thực hiện, hướng dẫn kiểm tra công tác đảm bảo chất lượng tại các đơn vị trong Trường ĐHNN- ĐHQGHN, từ đó có những tư vấn cho BGH về việc nâng cao điều kiện đảm bảo chất lượng tại cơ sở.
 • Là đơn vị tư vấn, hỗ trợ và theo dõi các đơn vị thực hiện báo cáo tự đánh giá, đăng ký hoặc tổ chức triển khai các hoạt động kiểm định chất lượng và đánh giá chất lượng đồng cấp, là đầu mối triển khai hoạt động đảm bảo chất lượng đơn vị.
 • Là đầu mối các điều phối việc triển khai các báo cáo đánh giá chất lượng giữa chu kỳ và công tác hậu kiểm định.
 • Làm đầu mối tổ chức việc lấy ý kiến phản hồi của người học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong Trường.
 • Làm đầu mối công tác khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chương trình đào tạo, làm cơ sở cho việc xem xét điều chỉnh chương trình đào tạo.
 • Được quan hệ với các đơn vị và cá nhân trong, ngoài Trường và ở nước ngoài nhằm thực hiện các công việc liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Trung tâm theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.