Trung tâm hỗ trợ sinh viên

Đơn vị Trung tâm hỗ trợ sinh viên (ULIS-SSC)

 

Giám đốc
Nguyễn Huyền Trang

 

CHỨC NĂNG

  • Tham mưu, tổ chức và quản lý các hoạt động hỗ trợ sinh viên.
  • Là đầu mối kết nối giữa các nhà tuyển dụng, nhà tài trợ với sinh viên thông qua các hoạt động quan hệ doanh nghiệp, tìm kiếm nguồn tài trợ, tổ chức tư vấn hướng nghiệp.

NHIỆM VỤ

  • Hỗ trợ học tập và nghiên cứu khoa học
  • Định hướng nghề nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm và tuyển dụng
  • Hoạt động tư vấn sức khỏe, tinh thần, sinh hoạt ngoại khóa, văn hóa, thể dục thể thao.
  • Các hoạt động dịch vụ.