Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐHQGHN

drtuanminh
Hiệu trưởng
TS. Đỗ Tuấn Minh
anh-the-01 long_pht
 Phó Hiệu trưởng
PGS.TS. Ngô Minh Thủy
 Phó Hiệu trưởng
TS. Nguyễn Xuân Long

 

  1. Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh:

a. Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động của Trường thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng;

b. Là chủ tài khoản của Trường;

c. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các mảng công việc sau đây:

– Chiến lược, định hướng, kế hoạch phát triển Trường;

– Phân bổ các nguồn lực (nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất);

– Tổ chức, nhân sự, hành chính, khảo thí, kế hoạch – tài chính;

– Đề án NNQG 2020 ở Trường ĐHNN và các đề án, dự án khác của Trường;

– Chỉ đạo chung về công tác hợp tác phát triển và thi đua – khen thưởng;

– Là Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Trường.

d. Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị:

– Phòng Tổ chức Cán bộ

– Phòng Hành chính -Tổng hợp

– Phòng Hợp tác và Phát triển

– Trung tâm Khảo thí

– Phòng Kế hoạch-Tài chính

e. Giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách của các Phó Hiệu trưởng khi thấy cần thiết.

 

  1. Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy:

a. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và các cơ quan quản lý về các mảng công việc được Hiệu trưởng giao phụ trách.

b. Phụ trách các lĩnh vực: Đào tạo, đảm bảo chất lượng, học sinh sinh viên, hợp tác quốc tế và công tác phụ nữ.

c. Trực tiếp chỉ đạo và điều hành các mảng công việc sau:

– Đào tạo đại học chính quy, vừa làm vừa học, sau đại học, liên kết quốc tế và THPT chuyên;

– Đảm bảo chất lượng giáo dục;

– Đối ngoại và hợp tác quốc tế;

– Công tác học sinh sinh viên;

– Là Trưởng ban Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ.

d. Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị và đoàn thể:

– Phòng Đào tạo

– Phòng Chính trị và công tác HSSV

– Các khoa đào tạo đại học chính quy, khoa Sau đại học, khoa Đào tạo và bồi dưỡng ngoại ngữ, trường THPT Chuyên ngoại ngữ và các bộ môn trực thuộc Trường

– Trung tâm Nghiên cứu giáo dục ngoại ngữ và đảm bảo chất lượng

– Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội sinh viên Trường ĐHNN-ĐHQGHN

 

  1. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long:

a. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và các cơ quan quản lý về các mảng công việc được Hiệu trưởng giao phụ trách.

b. Phụ trách lĩnh vực: Khoa học công nghệ, truyền thông, phát triển nguồn nhân lực, hợp tác trong nước, thanh tra – pháp chế, cơ sở vật chất, an ninh trật tự và quân sự địa phương.

c. Trực tiếp chỉ đạo và điều hành các mảng công việc sau:

– Hoạt động NCKH của giáo viên và sinh viên, tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học;

– Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy – học và quản trị đại học;

– Phát triển hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị;

– Thường trực công tác phát triển nguồn nhân lực và thi đua – khen thưởng;

– Hợp tác với các bộ, ngành, địa phương và các hoạt động phục vụ cộng đồng;

– Công tác công đoàn và cựu giáo chức;

– Là Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự Trường.

d. Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị và đoàn thể:

– Phòng Khoa học Công nghệ

– Phòng Thanh tra và pháp chế

– Phòng Quản trị

– Trung tâm Công nghệ thông tin, truyền thông và học liệu

– Trung tâm Ngôn ngữ và quốc tế học

– Trung tâm Phát triển nguồn lực

– Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài

– Công đoàn