Ban giám hiệu – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐHQGHN

drtuanminh
Hiệu trưởng
TS. Đỗ Tuấn Minh
anh-the-01 long_pht
 Phó Hiệu trưởng
PGS.TS. Ngô Minh Thủy
Phó Hiệu trưởng
TS. Nguyễn Xuân Long
 Phó Hiệu trưởng
PGS.TS. Lâm Quang Đông

 

  1. Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh:

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động của Trường thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng;

b) Là chủ tài khoản của Trường;

c) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các mảng công việc sau đây:

– Chiến lược, định hướng, kế hoạch phát triển Trường và phân bổ các nguồn lực;

– Tổ chức, nhân sự, kế hoạch, tài chính, thi đua, khen thưởng, đào tạo và khảo thí;

– Đề án NNQG 2020 ở Trường ĐHNN và các đề án, dự án khác của Trường;

– Là Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Trường.

d) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị:

– Phòng Tổ chức Cán bộ;

– Phòng Kế hoạch – Tài chính;

– Phòng Đào tạo;

– Trung tâm Khảo thí;

– Các khoa đào tạo đại học chính quy, khoa Sau đại học, khoa ĐT&BDNN, trường THPT Chuyên ngoại ngữ và các bộ môn trực thuộc Trường.

e) Giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách của các Phó Hiệu trưởng khi thấy cần thiết.

 

  1. Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy:

a) Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và các cơ quan quản lý về các mảng công việc được Hiệu trưởng giao phụ trách.

b) Phụ trách các lĩnh vực: Khoa học công nghệ, hợp tác phát triển, đảm bảo chất lượng giáo dục, học sinh sinh viên và công tác vì sự phát triển của phụ nữ.

c) Trực tiếp chỉ đạo và điều hành các mảng công việc sau:

– Hoạt động NCKH của giảng viên và sinh viên, tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học;

– Phát triển Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài;

– Kiểm định chất lượng, các hoạt động hậu kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục;

– Đối ngoại, hợp tác quốc tế và phát triển hợp tác trong nước;

– Công tác học sinh sinh viên;

– Là Trưởng ban Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ.

d) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị và đoàn thể:

– Phòng Khoa học công nghệ;

– Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài;

– Phòng Hợp tác và phát triển;

– Phòng Chính trị và công tác HSSV;

– Trung tâm Nghiên cứu giáo dục ngoại ngữ và đảm bảo chất lượng;

– Trung tâm Ngôn ngữ và quốc tế học.

 

  1. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long:

a) Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và các cơ quan quản lý về các mảng công việc được Hiệu trưởng giao phụ trách.

b) Phụ trách lĩnh vực: Hành chính, tổng hợp, công nghệ thông tin và truyền thông, thanh tra – pháp chế, cơ sở vật chất, học liệu, an ninh trật tự và quân sự địa phương.

c) Trực tiếp chỉ đạo và điều hành các mảng công việc sau:

– Công tác hành chính, tổng hợp, thanh tra và pháp chế;

– Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy – học và quản trị đại học;

– Quản lý, khai thác và phát triển hệ thống cơ sở vật chất, học liệu, trang thiết bị phục vụ đào tạo, NCKH và hợp tác phát triển;

– Là Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự Trường.

d) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị và đoàn thể:

– Phòng Hành chính – Tổng hợp;

– Phòng Thanh tra và Pháp chế;

– Phòng Quản trị;

– Trung tâm Phát triển nguồn lực;

– Trung tâm Công nghệ thông tin, truyền thông và học liệu

4. Phó Hiệu trưởng Lâm Quang Đông

– Đang cập nhật …