CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NGOẠI NGỮ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NGOẠI NGỮ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG)

Chức năng

Trung tâm Nghiên cứu giáo dục ngoại ngữ và Đảm bảo chất lượng có chức năng nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu giáo dục ngoại ngữ và kiểm định chất lượng, tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác kiểm định chất lượng, đảm bảo chất lượng và xây dựng văn hoá chất lượng tại Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu và xây dựng hệ thống lý luận, công nghệ dạy – học những ngoại ngữ được dạy trong Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội và các trường phổ thông ở Việt Nam.

2. Tổ chức và tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu, các dự án khoa học công nghệ về các lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ như chuẩn, chương trình, sách giáo khoa và học liệu, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá ở các cấp học và các bậc học. Triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu, các kinh nghiệm dạy – học ngoại ngữ trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ.

3. Làm đầu mối tổ chức thực hiện và điều phối công tác thông tin khoa học, các hội thảo khoa học về phương pháp giảng dạy, kiểm tra/đánh giá của các cơ quan giáo dục ngoại ngữ trong và ngoài nước. Làm đầu mối lưu trữ các kết quả nghiên cứu về những lĩnh vực mà Trung tâm đảm nhận.

4. Làm đầu mối nghiên cứu và tổ chức công tác kiểm định chất lượng cấp cơ sở, phối hợp với các phòng, ban chức năng tổ chức thực hiện, hướng dẫn kiểm tra công tác kiểm định chất lượng tại các đơn vị trong Trường ĐHNN- ĐHQGHN.

5. Làm đầu mối tổ chức thực hiện và điều phối các hội nghị giao ban dảm bảo chất lượng, các hội thảo khoa học về những nghiên cứu trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng của Trung tâm, của các cơ quan trong và ngoài nước.

6. Làm đầu mối tổ chức việc lấy ý kiến của sinh viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong Trường.

7. Tham gia giảng dạy sau đại học các ngành cao học Anh, Nga, Pháp, Trung, Hàn, Nhật, Đức của Trường ĐHNN – ĐHQGHN và giảng dạy ngoại ngữ cho CTĐT cao học của các Trường thành viên của ĐHQGHN

8. Tham gia giảng dạy SV chính quy và SV các hệ của ĐHNN-ĐHQGHN và SV hệ NVCL của ĐHQGHN.

9. Hợp tác với các đơn vị và cá nhân trong, ngoài Trường và ở nước ngoài nhằm thực hiện các công việc liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Trung tâm theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.