Công đoàn – Page 3 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Công đoàn

Hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở

1. Mục đích, yêu cầu: Đại hội công đoàn cơ sở cơ quan, doanh nghiệp là đợt sinh hoạt chính trị của đoàn viên công đoàn; đoàn kết, tập hợp trí tuệ thảo luận và quyết định những vấn đề thiết thực liên quan đến

Điều lệ Công đoàn Việt Nam

ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI THÔNG QUA NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2013) Lời nói đầu: Công đoàn Việt Nam, tiền thân là Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ, được thành lập ngày 28 tháng

Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 238/HD-TLĐ Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2014   HƯỚNG DẪN thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn

Căn cứ pháp lý: Quyết định số 1439/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn. Công đoàn cơ sở căn cứ khả năng nguồn kinh phí được sử dụng và nhu cầu thực tế của đơn vị được điều